Nové spuštění stránek, stále vylepšuji :)

Reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:               www.hakydesign.cz

Společnost:                            Ing. Hana Kylarová

Se sídlem:                              v Holicích

IČ/DIČ:                                   87295504

E-mailová adresa:                  kylarova.hanka@gmail.com

Telefonní číslo:                       +420 777 044 286

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení: ……………………………………

Moje adresa: ………………………………………………………………...             

Můj telefon a e-mail: ………………………………………………………..

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne ……………….. jsem ve Vašem obchodě www.betonovesperky.eu vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  1. Datum objednání/datum obdržení ………………………………..
  2. Číslo objednávky: ……………………………………..
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem………………………………………………………… a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)…………………………………
  4. Jméno a příjmení spotřebitele: ………………………………………..
  5. Adresa spotřebitele: ………………………………………………………………………
  6. E-mail: ………………………………………………
  7. Telefon:

 

V …………………………………. Dne …………………………

 

                                 
______________________________________

        Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. ............................................................ 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.